Formannens Julebrev – Desember 2013

Kjære HTK medlemmer. Vi nærmer oss en nytt år, og HTK går inn i sitt 78.år som aktiv norsk tennisklubb. Vi er per dags dato ca. 760 medlemmer, noe som er litt mindre enn i fjor. Medlemstallet har en synkende trend. Dette har vi til hensikt å reversere.  Derfor trenger vi bl.a. et nytt anlegg som kan gi oss flere baner innendørs, og bedre tilbud til både tennis skolen og klubbens senior spillere.

Våre planer om nytt tennisanlegg. La meg få informere litt om hvor saken nå står. Etter Plan og byggs høringsfrist, har det kommet flere innspill fra ulike institusjoner og privatpersoner. De fleste er negative til at vi må røre bekken, samt at anlegges fotavtrykk er dominerende.  Dette er de viktigste innsigelser, men det er også negative bemerkninger til nedbygning av tursti A5, nedbygning av parkeringsplasser, trafikkproblemer og vanskeligheter for buss av-og påstigning.  Disse siste innspillene er ikke like relevante, fordi forholdene vil ikke bli berørt annet enn på en positiv måte.  Det er i tillegg kommer kritiske bemerkninger fra noen av naboene av Bautatometen.

HTK ønsker å behandle alle innspill seriøst. Vi er en viktig institusjon i bydelen, og det er ikke vår hensikt å avfeie andres meninger eller interesser i denne saken. Vi har lyttet til de viktigste argumentene, og klubbens arkitekt Kai Gundersen (Make Arkitekter) har laget en ny tegning med et prosjekt som vil gi et mindre fotavtrykk,  der også bekken forblir i åpent landskap og ikke lagt i rør. Vi er nå i dialog med Plan- og bygg etaten, som liker disse planene bedre enn vårt førte forslag.

Samtidig vil de nye planene gi oss to baner ekstra i forhold til de opprinnelige tegninger. Vi kan nå få til 6 baner ute og 6 baner innendørs i et kompaktanlegg som sannsynligvis ingen har sett maken til. Nye tegninger og skisser er lagt ut på våre hjemmesider, pluss at de henger i klubben. Men kort forklart, så er bygget senket dypere ned i bakken slik at vi får plass til de utvendige banene på taket av innendørsbanene. Dette passer fint inn i det skrånende terrenget.

Ulempen er at dette vil bli en dyrere løsning, men det holder vi på å utrede nå. Planene om nytt tennisanlegg har bred støtte blant de politiske partier både lokalt og sentralt i Rådhuset, og vi har grunn til å tro at Byrådet vil behandle saken positivt.  Derfor har styret nå satt sammen en gruppe på 5 personer som, i tillegg til styret skal jobbe med det nye anlegget. Gruppen består av HTK medlemmer med bred erfaring fra tennis, byggesaker, eiendomsutvikling og kommunale støtteordninger.

Bortsett fra at vi ønsker et ’state of the art’ tennisanlegg, så vil vi også vektlegge klubbens behov for fellesområder, kantiner, trening og garderober.  Vi må bevare vårt hyggelige klubbmiljø og fellesområdene er viktige i denne sammenheng. I tillegg vil vi legge stor vekt på å utvikle et bygg som forbruker lite energi og som vil bli et fremtids rettet anlegg for de neste tennisgenerasjoner.

Økonomien.

Klubben hadde aldri kunne løfte slike planer dersom vi ikke hadde vår egen eiet tomt i Bjørnveien 74. Vi vet ikke helt hva den vil innbringe ved et salg til boligformål, med det vil bli et betydelig tilskudd til finansiering av det nye anlegget. I tillegg til dette, har klubben nå gjort en avtale med Naturbetong, som eier Storebrandtomten. Denne tomten vil bli solgt til Oslo Kommune. Klubben hadde en gammel avtale som skulle sikre oss en andel av eiendommen. Underveis har forutsetningene endret seg, og vår avtale var dessverre ikke like akademisk sterk som intensjonen var, da den ble laget for ca. 15 år siden.  Allikevel har vi fått en fair behandling av Naturbetong’s eiere, som har ettergitt et gammelt lån + renter (tilsammen ca. kr. 2 mill). Samtidig som klubben får tilført kr. 8.0 mill. når salget til kommunen er gjennomført.  Som alle skjønner, vil dette kommer godt med i den videre prosess.

Det er spennende tider for HTK. Vi i styret håper at alle er innforstått med de nye planene. Styret vil naturligvis ikke ta uforsvarlige avgjørelser på klubbens vegne, og inn til nå har klubbens Råd vært jevnlig oppdatert og konsultert. Det er fremdeles usikkert om, og når vi kan forvente det endelige JA fra bystyret. Ingenting er avgjort før det er avgjort (!) men vi er kommet så nærme som vi kan komme. Vi må leve i spenning en tid fremover. Forhåpentligvis avgjør Bystyret dette i vårsesjonen 2014. Byggeperioden for et slik anlegg er ca. 12-14 måneder. Tennis på Midtstuen i 2016?  Ikke umulig.

Da har vi fått delt litt av vår spenning med hele klubben. Vi ønsker riktig god Jul til alle små og store medlemmer, med en spesiell takk til trenere og administrasjon som daglig jobber med å holde klubbens flagg høyt på den norske tennishimmelen.

Med vennlig hilsen
Styret i HTK
Bjørne Byhring

Vedlagte filer:
Revidert prosjektskisse
Plankart