Lover og vedtekter

LOVER FOR HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB

Vedtatt på Årsmøtet 14. mars 2011

 

 

 

§ 1 FORMÅL

 

Holmenkollen Tennisklubb (Klubben) ble stiftet 10. februar 1936 og har til formål å fremme tennissporten som organisert i Norges Tennisforbund og Olympiske og Paraolympiske komité (NIF). 

Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  All idrettslig akti­vitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 ORGANISASJON

 

Klubben er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets.  Klubben er medlem av Norges
Tennis­forbund og hører hjemme i Oslo kommune tilsluttet Oslo Idrettsråd. 

Klubben er selveiende og frittstående med kun personlige medlemmer.  Reglene i NIF’s lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Klubben uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. 

§ 3 MEDLEMMER

 

Alle som aksepterer Klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i Klubben.  For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s, dets organisasjonsledds, samt Klubbens lover og bestemmelser. 

En søker kan ikke tas opp som medlem hvis ikke økonomiske forpliktelser til andre organisa­sjonsledd i NIF er gjort opp. 

Medlemskap i Klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.  Så snart dette måtte bli besluttet av Idrettsstyret, er Klubben forpliktet til å føre elektroniske medlems­lister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret. 

Klubben har følgende medlemmer:

 1. Æresmedlemmer.
 2. Innvoterte livsvarige medlemmer.
 3. Aktive medlemmer.
  a) Seniormedlemmer over 21 år.
  b) Seniormedlemmer fra 19 – 21 år.
  c) Juniormedlemmer under 19 år.
  d) Formiddagsmedlemmer med spillerettigheter hverdager inntil kl. 14.00.
  e) Studentmedlemmer, dvs. fulltidsstudenter med studiebevis til fylte 26 år.
  f) Medlemmer over 67 år.
 4. Passive medlemmer uten spillerettigheter.

 

Alderen regnes fra 01. januar. 

Søknad om opptakelse i Klubben må innsendes skriftlig til styret.  Søknad om medlemskap for søker som ikke er fylt 18 år, må være med­undertegnet av vedkommendes foresatte.  I forbindelse med søknad oppgis alder, eventuell e-post adresse, bopel og om søkeren er eller tidligere har vært medlem av lag tilsluttet NIF.

Utmeldelse skjer skriftlig til klubben innen 31. desember.  Innen samme frist må også aktive som ønsker overgang til passivt medlemskap melde fra skriftlig til klubben.    

Æresmedlemmer utpekes av Ordenskollegiet, jfr. § 17.  Avgjørelsen må godkjennes av styret.  Det forutsettes enstemmighet begge steder.  Rådskomitéen skal konsulteres før endelig vedtak fattes.  Det forutsettes positiv innstilling i Rådskomitéen for å kunne fatte et gyldig vedtak.  Så vel Rådskomitéen som styret har forslagsrett overfor Ordenskollegiet på æresmedlemskandi­dater. 

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

 

Årsmøtet fastsetter kontingent og innskrivningspenger.  Begge deler betales forskuddsvis.  Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 

Årskontingenten skal være betalt før sesongåpning 01. mai. 

Styret har i konkrete situasjoner anledning til å sette ned eller frafalle kontingent. 

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned, samt ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIF’s lov § 2-5.  Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIF’s lov § 2-9. 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben.  Spiller/utøver med kontrakt om medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.  Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i klubben.  Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side.  Hvis et medlem strykes, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

 

§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 INHABILITET

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)      Når vedkommende selv er part i saken.

b)      Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

c)      Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.

d)      Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.  Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til.  Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettsinteresser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8 STRAFFESAKER

 

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 og 12 (NIF’s straffebestemmelser). 

§ 9 ÅRSMØTET

 

Klubbens øverste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år før 15. mars.  Årsmøtet kalles inn med minst 4 ukers varsel til medlemmene.  Innkallingen skjer ved oppslag i klubbhuset, på klubbens internettside samt pr. e-post til hvert medlem.  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter, herunder årsberetning, regnskaper og eventuelle innkomne forslag, må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest 8 dager før årsmøtet.  Dette kan skje ved utleggelse i klubbhuset.  Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet, som også kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.  Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste.  Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det ved godkjenning av sakslisten. 

§ 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er).  Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11 ÅRSMØTETS OPPGAVER

 

Årsmøtet skal:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent og innskrivningspenger.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10.  Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder, sistnevnte med særskilt ansvar for å følge opp klubbens økonomi..

b)      4 styremedlemmer, hver med sine spesielle funksjoner.  Ett styremedlem skal ha særskilt ansvar for riksanlegget samt andre eventuelle spesielle prosjekter.  De øvrige 3 styremedlemmer funger henholdsvis som leder av anleggsutvalg (med ansvar for bane-, hus- og hallkomité), arrangementsutvalg (med ansvar for arrangements-, miljø- og festkomité) og spilleutvalg (med ansvar for junior- og seniorkomité). 
Det skal også velges to varamedlemmer, som skal velges blant komitélederne under
pkt. c.

c)      Leder i 8 komitéer, juniorkomité, seniorkomité, banekomité, huskomité, hallkomité, arrangementskomité, miljøkomité og festkomité.  Lederne peker selv ut sine komité­medlemmer, som skal godkjennes av styret. 

d)      Eventuelle øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

e)      Godkjenne engasjement av statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.

f)       Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet, p.t. Oslo Idrettskrets, Oslo Tenniskrets og Norges Tennisforbund. 

g)      1 ordenskollegie bestående av 4 medlemmer, jfr. § 17..

h)      Valgkomité med leder og 2 medlemmer samt 1 varamedlem. 

Leder og nestleder velges enkeltvis.  De øvrige medlemmer til styret velges samlet.  Deretter velges varamedlemmene samlet og med skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i et eget eller overordnede organisasjonsledd.  En arbeidstaker i en allianseidrettsklubb eller klubb organisert av allianseidrettsklubben er ikke valgbar til verv i allianseklubb eller i klubb organisert av samme allianseidrettsklubb.  Tillitsvalgt, som får relevant ansettelse i perioden, plikter å fratre tillitsvervet.  Idrettsstyret kan gi dispensasjon. 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.  Begrensninger gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd.  Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet.  Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

§ 12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

 

Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.  Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIF’s lov §§ 2-4 og 2-5. 

Når det ved valg skal velges flere ved én avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.  Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.  Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av Klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)      Vedtak på årsmøtet i klubben.

b)      Vedtak i styret.

c)      Skriftlig krav fra minst 1/3 av klubbens medlemmer.

d)      Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd (NIF eller idrettskrets).

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.  Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 

§ 14 KLUBBENS STYRE OG LEDELSE

 

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret kan ansette daglig leder for klubbens administrasjon og for øvrig ansette det personal eller personell som er nødvendig for å ivareta klubbens daglige drift.  Styret utarbeider instruks for daglig leder og eventuelt for de øvrige ansatte. 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå klubbens daglige administrasjon og representere klubben utad og utøve dets faglige myndighet.  Styret kan delegere deler av administrasjonsoppgavene til ansatt daglig leder, men har selv fortsatt det overordnede ansvar. 
 3. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd.  Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring. 
 4. Oppnevne etter behov medlemmer av utvalg og komitéer etter oppdrag fra årsmøtet eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide retningslinjer for disse.

 

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for utvalgets arbeid.

Styret skal avholde møte når styrets leder bestemmer det eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak. 

Klubben er organisert med følgende faste komitéer:

Spilleutvalgets leder er gjennom junior- og seniorkomitéen ansvarlig for klubbens junior- og seniorarbeid, herunder lagkampene. 

Anleggsutvalgets leder er gjennom bane-, hus- og hallkomitéen ansvarlig for banene, hallen og klubbhuset.  Banekomitéen fører tilsyn med banenes vedlikehold og administrer dugnadsarbeidet for dette formål.  Huskomitéen fører tilsyn med klubbhusets vedlikehold og forestår dets drift.  Hallkomitéen sørger for opp- og nedtaking av hallen samt dens lagring i sommerhalvåret.  Komitéen påser likeledes at lysanlegg, tepper etc. til enhver tid er i skikkelig stand. 

Arrangementsutvalgets leder er gjennom arrangements-, miljø- og festkomité ansvarlig for gjennomføring av alle arrangementer, klubbens miljø og arrangement av fester.  Arrangementskomitéen forestår planlegging og gjennomføring av alle tennisturneringer klubben har påtatt seg, herunder klubbturneringen. 

Miljøkomitéen er ansvarlig for miljøfremmende tiltak, herunder arrangement av interne tennisturneringer med sosialt preg. 

Festkomitéen forestår arrangement av de fester som klubbens styre fatter vedtak om.  Det forutsettes at miljø- og festkomité samarbeider med hensyn til tiltak som ligger i grensen mellom de to komitéers ansvarsområder. 

 

 

 

§ 15 GRUPPER/AVDELINGER/KOMITÉER

 

Klubben skal ha en valgkomité som velges på generalforsamlingen i klubben etter innstilling fra styret og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som velges på generalforsamlingen.

Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger.  Klubbens generalforsamling bestemmer opprettelse av disse og hvordan de eventuelt skal organiseres og ledes.  Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/advelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. 

§ 16 RÅDET

 

Klubbens råd er et konsultativt organ for styret.  Rådet har rett til å uttale seg før styrets vedtak fattes i alle saker av vesentlig økonomisk interesse for Klubben.  Rådet skal veilede styret i andre saker av viktighet, og kan selv ta initiativ overfor styret med forslag til saker styret bør ta opp.  Rådet har rett til å ha en representant med talerett til stede på alle styremøter. 

Rådet utdeler æresmedlemmenes pokal samt bragdpokalen for juniorer. 

Rådet v/Rådskomitéen, jfr. femte ledd, uttaler seg om foreslått æresmedlemskap. 

Rådet velger selv sine medlemmer, og skal foruten Klubbens æresmedlemmer, bestå av mini­mum 15 maksimum 25 medlemmer.  Rådets medlemmer må være over 35 år, ha vært medlem av Klubben i minst 10 år samt ha vist betydelig interesse for Klubbens anliggender.  Rådets medlemmer bør fortrinnsvis utpekes blant medlemmer med hederstegn.

Rådets funksjon som konsultativt organ m.m., jfr. første ledd, ivaretas av en rådskomité på fem medlemmer.  Komitéen oppnevnes av rådet selv og blant dets medlemmer.  Rådets leder skal alltid være én av medlemmene.  Valget skjer for ett år ad gangen.  Rådskomitéen velger selv sin leder.  Komitéens medlemmer skal bestå av personer med jevn og nær tilknytning til Klubben.  Styremedlemmer og tingvalgte komitéledere kan ikke ha sete i Rådskomitéen. 

På første møte etter årsmøtet velger rådet ordfører, varaordfører, sekretær samt rådskomité.  Ordførerens funksjonstid er begrenset til to år ad gangen. 

Rådet skal holde minst to møter hvert år (vår og høst).  På rådets møter har styret rett til å være representert med inntil tre representanter.  Rådet har anledning til å innkalle hele styret til sine møter. 

Rådskomitéen holder møte så ofte det finnes nødvendig.  Til Rådskomitéens møter er styrets leder eller viseleder forpliktet til å være til stede og gi den orientering komitéen har behov for. 

§ 17 ORDENSKOLLEGIET

 

Klubben skal ha et ordenskollegium bestående av fem medlemmer, som velges av årsmøtet således: 

–          Tre medlemmer som innehar hederstegnet velges for fem år ad gangen. 

–          Ett medlem velges årlig. 

–          Ett medlem skal være lederen i Klubbens styre.

Kollegiet velger selv sin leder og skal drive sin virksomhet i samsvar med statuttene for Klubbens hederstegn.  Styret kan foreslå kandidater til kollegiet, som imidlertid har den bestemmende myndighet.  Avgjørelsene fattes med alminnelig flertall hvis ikke annet er særskilt bestemt, jfr. § 3 siste ledd.  Kollegiet forestår utdelingen av tildelte hederstegn. 

§ 18 LOVENDRINGER

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent. 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse, slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIF’s lov.  § 19 om oppløsning kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart. 

 

§ 19 OPPLØSNING

 

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere.  For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr. § 18.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses klubben som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.  Ved konkurs gjelder regelen i konkursloven og dekningsloven. 

Lover Holmenkollen Tennisklubb