Politiattest – se her

Politiattest:
Krav om politiattest i Holmenkollen Tennis Klubb:

Hvorfor politiattester og for hvem

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

NIFs lover stadfester at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Hva har HTK’s hovedstyre besluttet

HTK krever politiattest av:
• Alle ansatte trenere
• Alle frivillige foreldretrenere
Ansatte blir fulgt opp via personalsystemet. Tennis skolen/Tennis Future må selv fremskaffe lister over trenere som leverer informsjon til politiattestansvarlige (Inger Bjerke) for oppfølging.

Lagledere/gruppeledere og foreldrekontakter som deltar på samlinger eller cuper som varer mer enn 3 dager eller lagledere/gruppeledere og foreldrekontakter som deltar på samlinger eller cuper flere ganger i løpet av året, skal levere politiattest.
Turnerings ledere som arrangerer turneringer samt styre medlemmer som har ansvar for junior arbeidet i klubben.

Hvordan skaffe seg polititattest

 • Epost med navn og personnummer sendes på mail til kontoret medlem@holmenkollentk.no
 • Bekreftelse på formålet med politiattest sendes i retur fra kontoret
 • Levering av søknad til  politiet via https://attest.politi.no/
 • Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest.
 •  Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
  Skjemaet sendes til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø
 •  Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.

Dette gjøres i samråd med:

Inger Bjerke/ Hans Wilhelm Wangensteen-Øye
e-post: medlem@holmenkollentk.no/ tennisskolen@holmenkollentk.no
telefon:22 13 60 00
Vedkommende har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Fremvisning av gyldigpolitiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet,  idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for dem har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.

Med vennlig hilsen
Styret i HTK