Komiteer

Ansvarlig utebaner – Ansvarlig Hall – Ansvarlig Hus – Ansvarlig Anlegg for øvrig

Komiteen skal være klubbens organ og ressurs for å sammen med trenerteamet og daglig leder, opprettholde og eventuelt videreutvikle Holmenkollen Tennisklubbs sportslige rammeverk hva gjelder tilbud/strategi. Herunder:

 • HTK sin modell for bredde og spissing
 • Påse at klubbledelse og trenere følger opp aksjoner og arbeider for strategier definert i klubbens sportslige plan
 • Sparringspartner for daglig leder og trenerteam for sportslige og disiplinære saker
 • Utarbeide forslag til budsjett i forhold til det sportslige rammeverket og påse at årsmøtet og styret tilrettelegger med budsjetter og rammebetingelser for klubbens sportslige ambisjoner
 • Ansvar sammen med daglig leder for dialog med NTF og andre i saker av sportslig karakter for HTK (f.eks. lagtennis)
 • I samarbeid med daglig leder ansette nye trenere
 • Ta ut og delegere administrasjon av lag samt oppfølging av disse i samråd med lagkapteiner
 • Komiteen arbeider for å øke trivsel og samhold blant alle klubbens medlemmer og for å sikre et mest mulig inkluderende miljø på tvers av alder og ferdighetsnivå
 • Legge til rette for sosiale arrangementer og samlinger
 • Dugnader og kafédrift ifm. samlinger/turneringer delegeres til foreldre i de ulike trenings gruppene etter en rulleringsliste der daglig leder sikrer god fordeling .
 • Sosialkomiteen har hovedfokus på voksne og de ulike trenerne har ansvar for de ulike treningsgruppene og konkurransegrupper for barn og ungdom.
 • Trenerne oppretter foreldrekontakt for de ulike gruppene. Komiteen følger opp at disse kontaktene blir opprette
 • Sette opp et årshjul med ulike type aktiviteter sammen med klubben
 • Utarbeide sponsorpakker og jobbe systematisk for å opprette kontakt med mulige sponsorer samt oppfølging av disse
 • Forhandle frem gode medlemsfordeler for klubben
 • Komiteen skal være klubbens organ for å opprettholde og forbedre Holmenkollen Tennisklubb sine anlegg.
 • Opprettholde og om nødvendig utvikle en god driftsmodell for klubbens anlegg
 • Påse, og delegere, nødvendig vedlikehold
 • Planlegge og iverksette eventuell nødvendig oppgradering av tennisanlegget
 • Planlegge og iverksette eventuelle nybygg
 • Utarbeide forslag til budsjett i forhold til planlagte innkjøp/oppgraderinger

Komiteen skal være klubbens organ og ressurs for å sammen med trenerteamet og daglig leder, opprettholde og eventuelt videreutvikle Holmenkollen Tennisklubbs sportslige rammeverk hva gjelder tilbud/strategi. Herunder:

 • HTK sin modell for bredde og spissing
 • Påse at klubbledelse og trenere følger opp aksjoner og arbeider for strategier definert i klubbens sportslige plan
 • Sparringspartner for daglig leder og trenerteam for sportslige og disiplinære saker
 • Utarbeide forslag til budsjett i forhold til det sportslige rammeverket og påse at årsmøtet og styret tilrettelegger med budsjetter og rammebetingelser for klubbens sportslige ambisjoner
 • Ansvar sammen med daglig leder for dialog med NTF og andre i saker av sportslig karakter for HTK (f.eks. lagtennis)
 • I samarbeid med daglig leder ansette nye trenere
 • Ta ut og delegere administrasjon av lag samt oppfølging av disse i samråd med lagkapteiner

Valg av medlemmer

Ansvar:

Ansvar for at klubbens utendørsbaner med vanningsanlegg til enhver tid er i den stand som forventes av medlemmene. Vanningsanlegg inkluderer tappekraner på utsiden av klubbhuset. Herunder ligger å påse at det innkalles til dugnad ved behov. Gi beskjed til og instruere vaktmester ved behov. Løpende rapportering til styreansvarlig. Påse om nødvendig at nødvendig materiell blir innkjøpt av administrasjonen. Medlemmet velger om ønskelig selv sine dedikerte «hjelpere» og melder dette inn til administrasjonen som sørger for å publisere disse.

Ansvar:

Ansvar for at klubbens innendørsbaner til enhver tid er i den stand som forventes av medlemmene. Herunder ligger å påse at det innkalles til dugnad ved behov. Gi beskjed til og instruere «vaktmester/administrasjon» ved behov. Løpende rapportering til styreansvarlig. Påse at nødvendig materiell blir innkjøpt. Organisere og instruere ved nedtak og oppsetting av boble. Oppsyn med varmestyring av boble. Medlemmet velger om ønskelig selv sine dedikerte «hjelpere» og melder dette inn til administrasjonen som sørger for å publisere disse.

Ansvar:

Ansvar for at klubbhuset til enhver tid er i den stand som forventes av medlemmene. Herunder ligger å påse at det innkalles til dugnad ved behov. Gi beskjed til og instruere vaktmester ved behov. Løpende rapportering til styreansvarlig. Påse at nødvendig materiell blir innkjøpt. Medlemmet velger om ønskelig selv sine dedikerte «hjelpere» og melder dette inn til administrasjonen som sørger for å publisere disse.

Ansvar:

Ansvar for at klubbens uteområder til enhver tid er i den stand som forventes av medlemmene. Med uteområder menes grøntarealer og gangveier mellom baner og rundt klubbhus. Herunder ligger å påse at det innkalles til dugnad ved behov. Gi beskjed til og instruere vaktmester ved behov. Løpende rapportering til styreansvarlig. Påse at nødvendig materiell blir innkjøpt. Medlemmet velger om ønskelig selv sine dedikerte «hjelpere» og melder dette inn til administrasjonen som sørger for å publisere disse.

Ansvar:

– Overordnet ansvar for alle klubbens lag. Herunder ligger å utnevne kapteiner som dernest setter opp lag. I samarbeid med øvrig medlemmer i sportskomite bestemme hvor mange lag klubben til enhver tid skal ha. Løpende rapportering til styreansvarlig. Påse at nødvendig materiell blir innkjøpt. Medlemmet velger om ønskelig selv sine dedikerte «hjelpere» og melder dette inn til administrasjonen som sørger for å publisere disse.

Ansvar:

 • Medlemmet skal være en ressurs i klubbens sportskomite og bidra til å utvikle klubbens sportslige rammeverk.